Konkurss skolēniem "Bite kā brīnums"


Vizuālās mākslas konkurss glezniecībā „Bite kā brīnums”

Nolikums

Organizē:
 Vizuālās mākslas skolotājs, mākslinieks, biškopis Imants Ozols;
 Latvijas Biškopības biedrība;
 Žurnāls „Biškopis”;
SIA „Elpa”;
Cīravas profesionāli tehniskā skola;
 Informatīvais atbalstītājs – Aizputes TV.
Mērķis:                
1.       Popularizēt biti kā interesantu kukaini, tās nozīmi dabā, biškopību kā lauksaimniecības nozari un biškopības produktus.
2.       Rosināt skolēnos iztēli un radoši izpausties dažādās glezniecības tehnikās.
Dalībnieki:
Latvijas vispārizglītojošo skolu klašu grupas:
·      1.-4. klašu grupa;
·      5.-7. klašu grupa;
·      8., 9. klašu grupa;
·      10.-12. klašu grupa.
Norise un laiks:
1.     Konkurss skolās;
2.     Katrā klašu grupā tiek iesūtīti ne vairāk kā divi darbi;
3.     Darbu iesniegšana līdz 30. aprīlim 2013. g. (pasta zīmogs).
Darbu nosūtīšanas adrese:
 Imants Ozols
Lažas Speciālā internātpamatskola
Lažas pagasts
Aizputes novads
LV-3456
Darba izpilde un prasības:
1.    A3 formāts.
2.    Jebkura glezniecības tehnika bez izteiktas faktūras, jo labākie veikumi (pēc žūrijas vērtējuma) tiks ierāmēti zem stikla un eksponēti izstādē Latvijas biškopju vasaras saietā.
3.    Pieļaujama arī neliela citu palīglīdzekļu pielietojamība gleznojumā (piem. zīmulis, pildspalva u.c.).
Vērtēšanas kritēriji:
1.    Gleznojuma vispārēja kvalitāte.
2.    Radošums un darba oriģinalitāte.
3.    Atbilstība nolikuma prasībām.
Ziņas par autoru:
Darba aizmugurē kreisajā augšējā stūrī 4 cm no malām tiek pielīmēta vizītkarte:
Autora vārds, uzvārds:
Darba nosaukums:
Klase:
Gleznojuma tehnika:
Skola:
Adrese:
Kontakttālrunis:
Pedagogs:
Piezīmes:
*       Bērniem ar īpašām vajadzībām vizītkarti raksta uz dzeltena papīra un norāda arī ailē „piezīmes”.
Konkursā iesniegtie darbi netiek atgriezti autoriem, bet pāriet Latvijas Biškopības biedrības īpašumā un var tikt izmantoti dažādās izstādēs, prezentācijās, iespieddarbos biškopības nozares popularizēšanai bez autoratlīdzības, saglabājot autora vārdu.
Vērtēšana un apbalvošana:
Katrā klašu grupā diplomus saņem pirmā, otrā un trešā vieta.
Katras grupas pirmās vietas ieguvēja darbs tiek publicēts žurnālā „Biškopis”.
Katrā klašu grupā tiek piešķirtas atzinības un citas veicināšanas balvas no Latvijas Biškopības biedrības un SIA „Elpa”.
Konkursa uzvarētāji tiks publiskoti 20. maijā Latvijas Biškopības biedrības mājas lapā www.strops.lv un Aizputes novada mājas lapā www.aizputesnovads.lv, kā arī žurnāla „Biškopis” nākamajā numurā.
Žūrija:
Rita Kalniņa (žūrijas priekšsēdētāja) – žurnāla „Biškopis” redaktore, mākslinieciskā redaktore;
Armands Krauze – Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs;
Juris Šteiselis - Latvijas Biškopības biedrības padomes priekšsēdētājs;
Imants Ozols - vizuālās mākslas pedagogs, mākslinieks, biškopis;
Gundars Sisenis – SIA „Elpa” valdes priekšsēdētājs.
Ilze Spīre – vizuālās mākslas pedagoģe, bērnu grāmatas „Ambrozijs Speķums un Mārīte Skrubule” ilustratore.
Papildus informācija par konkursu:
Imants Ozols
e-pasts: ozolimants@inbox.lv


Komentāri

Populāras ziņas